Politica de confidentialitate

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să explice ce date cu caracter personal prelucrăm prin intermediul website-ului www.goldenauto.ro, de ce le colectăm și cum le gestionăm.

1. CINE SUNTEM?

GOLDEN AUTO IMPEX SRL, o persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – Cluj sub numărul J12/3472/12.12.2014, CUI: RO 33894187, cu sediul social în Str. Venus 25, Cluj-Napoca, Cluj, acționând în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului www.goldenauto.ro și în calitate de „operator” conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) („GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, prelucrează date cu caracter personal, angajându-se în acest sens să respecte dreptul la viața privată al persoanelor care accesează website-ul și să asigure o protecție adecvată a prelucrării datelor cu caracter personal pentru vizitatori și utilizatori.

2. APLICABILITATEA PREZENTEI POLITICI

Această Politică de Confidențialitate se aplică următoarelor categorii de persoane:

 • Vizitatori: reprezintă persoanele care accesează în mod anonim pagina www.goldenauto.ro;
 • Utilizatori: reprezintă persoanele care utilizează website-ul și completează formularele de contact disponibile pe website;
 • Candidați: reprezintă persoanele care folosesc website-ul pentru a căuta oportunități de angajare.

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza date cu caracter personal (cu excepția cookie-urilor; vă rugăm să consultați Politica de Cookie-uri pentru detalii suplimentare), în cazul în care introduceți date cu caracter personal online pe website, societatea noastră le poate folosi ulterior în scopurile declarate în acest document.

Vizitatorii și utilizatorii sunt atenționați în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea website-ului de către persoanele care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani este interzisă. În cazul în care totuși se întâmplă o asemenea situație, ceea ce ar conduce la prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 18 ani, vom întrerupe imediat prelucrarea acestor date odată ce vom fi conștienți de această situație.

3. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUAM?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații prin intermediul cărora o persoană fizică poate fi identificată.

Prelucrarea înseamnă orice operație sau set de operații efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.

Informațiile pe care le colectăm variază în funcție de modul în care utilizați site-ul. Deși este posibil să folosiți site-ul fără a fi necesar să ne furnizați informații personale, dacă doriți să beneficiați de unele dintre serviciile pe care le oferim, este posibil să vi se solicite anumite informații personale, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail sau numărul de telefon.

În cazul în care solicitați o ofertă pentru încheierea unui contract de leasing / credit auto, s-ar putea să vi se solicite date precum codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, informații privind veniturile, locul de muncă și funcția. În cazul în care oferta de leasing nu se finalizează cu încheierea unui contract, datele cu caracter personal precum CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate, informațiile privind veniturile, locul de muncă și funcția dumneavoastră vor fi eliminate din baza noastră de date.

Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză să ni le transmiteți.

Dacă transmiteți o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție prin intermediul formularului de pe site sau prin e-mail, aceste documente vor fi redirecționate către Departamentul de Resurse Umane. Datele incluse în CV-ul dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în cadrul procesului de recrutare.

4. DE UNDE SUNT COLECTATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

În general, datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului.

Pe lângă aceasta, putem obține date ca urmare a consultării surselor externe, cum ar fi instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile pe platformele de social media și pe internet, sau de la terți abilitați, deținători ai unor astfel de informații. Aceste surse pot include, dar nu se limitează la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, sau terți specializați în deținerea bazelor de date referitoare la persoane acuzate de terorism sau expuse politic.

Serviciile online furnizate nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu vârsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă aveți mai puțin de 18 ani, vă rugăm să nu utilizați serviciile furnizate de GOLDEN AUTO IMPEX SRL și să nu ne furnizați informații cu caracter personal. În cazul în care constatăm că am colectat din greșeală astfel de informații, vom șterge imediat aceste informații din evidențele noastre, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În cazul în care un părinte sau tutore legal descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământul parental, acesta trebuie să ne contacteze la adresa de email goldenautocluj@yahoo.com pentru a solicita ștergerea acestor date.

De asemenea, dacă un părinte sau tutore legal descoperă că un copil cu vârsta între 14 și 18 ani ne-a furnizat informații fără consimțământul parental, acesta trebuie să ne contacteze la adresa de email goldenautocluj@yahoo.com pentru a-și exprima acordul sau dezacordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de către minor.

5. CARE SUNT SCOPURILE IN CARE VA PRELUAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră sunt următoarele:

 • Furnizarea celor mai bune produse și servicii, personalizate conform solicitărilor dumneavoastră.
 • Realizarea analizelor interne, inclusiv analize statistice, atât în ceea ce privește produsele/serviciile, cât și portofoliul de clienți, în vederea îmbunătățirii și dezvoltării produselor/serviciilor noastre. De asemenea, se pot efectua studii și analize de piață pentru produsele/serviciile oferite de GOLDEN AUTO IMPEX SRL, în scopul îmbunătățirii și dezvoltării acestora.
 • Desfășurarea activităților de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul GOLDEN AUTO IMPEX SRL.
 • Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau altor petiții/plângeri/solicitări la care GOLDE AUTO IMPEX SRL este parte.
 • Efectuarea de controale de risc asupra procedurilor și proceselor GOLDEN AUTO IMPEX SRL, inclusiv realizarea de audituri sau investigaț
 • Înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale GOLDEN AUTO IMPEX SRL, în scopul menținerii unui nivel ridicat de securitate.
 • Desfășurarea activităților de control, audit și arhivare în cadrul GOLDEN AUTO IMPEX SRL, în conformitate cu scopurile principale pentru care datele respective au fost inițial colectate.
 • Scopuri de marketing direct, în situația în care clientul a acordat consimțământul în acest sens.

6. IN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 • Pentru a efectua demersuri pre-contractuale la cererea dumneavoastră de încheiere a unui contract (de exemplu: efectuarea de analize preliminare pentru evaluarea autoturismului în vederea transmiterii unei oferte de preț), pentru a executa un contract la care sunteți parte (de exemplu: vânzarea/cumpărarea de autoturisme) sau pentru a vă furniza informații despre produsele noastre sau pentru a vă oferi suport în utilizarea acestora.
 • În conformitate cu o obligație legală care revine GOLDEN AUTO IMPEX SRL (de exemplu: identificarea și cunoașterea clienților, identificarea și prevenirea fraudei).
 • În baza unui interes legitim al GOLDEN AUTO IMPEX SRL (de exemplu: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea analizelor statistice privind portofoliul de clienți, dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre).
 • Pentru motive de interes public major, și anume, prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și instituirea de măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării terorismului.

7. PENTRU CE PERIOADA SUNT STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă care nu va depăși durata rezonabilă de utilizare a autoturismului achiziționat, ținând cont de relația contractuală stabilită cu subsemnata. Această relație contractuală implică furnizarea serviciilor în cadrul garanției și serviciilor de service post-garanție. Prin urmare, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata derulării relației contractuale în acest scop și vor continua să fie păstrate pentru o perioadă în care părțile contractuale pot face pretenții în contextul relației contractuale și în conformitate cu obligațiile legale de arhivare.

În ceea ce privește scopurile de marketing, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe o perioadă de 3 ani de la momentul în care ne-ați furnizat aceste date.

CV-urile și scrisorile de intenție vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la încheierea procesului de recrutare, în cazul în care acesta nu se finalizează prin angajarea dumneavoastră. În cazul în care sunteți angajat, CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi păstrate pentru o perioadă echivalentă cu durata relației contractuale dintre dumneavoastră și subsemnata, la care se va adăuga perioada legală de arhivare.

8. CATRE CINE VOM TRANSMITE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Informațiile vor fi utilizate exclusiv de către GOLDEN AUTO IMPEX SRL.

De asemenea, în cadrul activităților legale de audit financiar sau audit IT, control efectuat de autorități publice sau în contextul obligațiilor legale, datele dumneavoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru a desfășura aceste activități. Cu toate acestea, aceste persoane nu au dreptul de a interveni, copia, șterge sau transmite datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care există o obligație legală, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către instituții publice, organe judiciare sau instanțe de judecată, în măsura în care o astfel de solicitare este justificată.

În cazul în care vom transfera datele dumneavoastră către terți, așa cum am menționat în paragrafele anterioare, acești terți vor respecta garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termeni și condiții.

9. CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CE ACTIUNI POATE ACEASTA SA INTREPRINDA?

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

 • Dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, inclusiv de a cere confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate și informații cu privire la categoriile de date personale, scopurile prelucrării și destinatarii acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și completarea datelor incomplete;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite situații, cum ar fi verificarea exactității datelor sau opoziția la prelucrare;
 • Dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în anumite condiții, cum ar fi când datele nu mai sunt necesare sau când ați retras consimțământul;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării în anumite cazuri, în special în scopuri de marketing;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și de a le transmite altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ și se realizează automat;
 • Dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere dacă considerați că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod necorespunză

Refuzul de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal poate conduce la neutilizarea acestor date. În anumite situații, furnizarea datelor cu caracter personal poate fi esențială pentru inițierea sau derularea unei relații contractuale. Dacă refuzați prelucrarea datelor sau a unei părți din acestea, GOLDEN AUTO IMPEX SRL vă va informa cu privire la impactul acestui refuz asupra solicitării dumneavoastră de bunuri și servicii.

Aceste drepturi pot fi exercitate gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa: Str.Venus 25, Cluj-Napoca, Cluj sau prin intermediul adresei de email goldenautocluj@yahoo.com sau prin dezabonare folosind link-ul indicat în newsletter.

10. ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR VIZATE

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică, GOLDEN AUTO IMPEX SRL poate înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale sale. GOLDEN AUTO IMPEX SRL va utiliza aceste informații exclusiv în scopul investigării anumitor situații, pentru a face dovada unor operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de către Client/altă persoană vizată, pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu sau la solicitarea unei autorități, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sale.

Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate, toate locațiile fizice ale GOLDEN AUTO IMPEX SRL sunt supravegheate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul „Zonă supravegheată video”.

Top